CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thứ sáu, 12/4/2024

Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)

Thứ Sáu, 03/02/2023 - 15:34
Đọc bài viết In bài E-mail - + - + Chia sẻ

Đồng chí Phạm Viết Thanh - UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng!
Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ!
Thưa toàn thể quý vị đại biểu!

Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới và vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đạt được trong năm 2022; hôm nay, Đảng bộ tỉnh BR-VT long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), nhằm ôn lại truyền thống hào hùng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng toàn thể quý vị đại biểu về dự Lễ kỷ niệm hôm nay. 

Xin kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thắng lợi trong năm mới.

Kính thưa các đồng chí!

Cách đây 93 năm, ngày 03/02/1930 tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam; đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc. Từ đây, giai cấp công nhân Việt Nam thông qua Đảng tiên phong của mình, đã bước lên vũ đài chính trị, thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang: Lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. 

Phụng sự lý tưởng thiêng liêng và cao cả ấy, 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Nhân dân ta đã làm nên biết bao kỳ tích vĩ đại và đầy tự hào như:

Một là, Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đã xóa bỏ chế độ thực dân nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Hai là, Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Ba là, Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức, tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam và tình hình thế giới qua từng giai đoạn lịch sử.

Với những thắng lợi đã giành được, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ, đã trở thành người chủ đất nước, làm chủ xã hội. 48 năm sau ngày giải phóng, thống nhất đất nước, bằng bản lĩnh và trí tuệ sắc bén, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Việc lựa chọn đường lối đổi mới từ Đại hội lần thứ VI, thể hiện tư duy và tầm nhìn mới của Đảng trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, đã đưa nước ta cơ bản thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, bước đầu đạt được những tiền đề cần thiết để bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, như Đại hội lần thứ VIII của Đảng năm 1996 đã khẳng định. 

Từ Đại hội VI đến nay, mỗi kỳ Đại hội có những nhiệm vụ khác nhau, nhưng với mục tiêu “đổi mới toàn diện đất nước”, đã đem lại những thành tựu vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tích lũy được nguồn lực để thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo được sự ổn định vững chắc về chính trị, giành được vị thế hết sức quan trọng trên trường quốc tế, tạo thế và lực mới cho sự phát triển. 

Những thắng lợi có được trong 93 năm qua kể từ ngày thành lập Đảng, là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và sức mạnh to lớn của Nhân dân ta. 

Có được thành tựu to lớn đó là do Đảng ta thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn, không ngừng nâng tầm tư tưởng, trí tuệ, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện đúng phương châm: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên. 

Trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng luôn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đảng đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xác định rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh, chính trị, phẩm chất trí tuệ và năng lực hoạt động. Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. Đó là những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá, không chỉ đem lại thành công trong quá khứ, mà trở thành tài sản của Đảng, của dân tộc ta trên con đường xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

“Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có thể tự hào khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần phát biểu. Để giữ vững được cơ đồ, vị thế đó, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và là mục tiêu cao cả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Kính thưa các đồng chí!

Hòa trong dòng chảy chung của lịch sử, các thế hệ lãnh đạo, dân và quân Bà Rịa - Vũng Tàu đã trải qua lao động gian khổ, đấu tranh ngoan cường đã góp phần bồi đắp thêm những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và con người nơi đây nói riêng. Phát huy truyền thống vinh quang của Đảng, của dân tộc, Đảng bộ, quân và dân Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước kiên cường trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần cùng “miền Đông gian lao mà anh dũng” làm nên nhiều chiến công hiển hách. 

Từ chi bộ Đảng đầu tiên thành lập tháng 2 năm 1934 tại Phước Hải (huyện Đất Đỏ), với 3 đảng viên, đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 557 tổ chức cơ sở đảng, với 46.018 đảng viên. Đảng bộ BR-VT kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử tỉnh nhà, nhất là thời kỳ Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và ba huyện Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã luôn đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, với hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhiều nguồn lực, tiềm năng đã được khơi dậy và phát huy. Kinh tế của tỉnh từng bước phát triển với cơ cấu mang tính hiện đại, đạt tốc độ tăng trưởng cao. Đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện, các chương trình xã hội, nhất là văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách... được quan tâm thực hiện và thu được nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh. 

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả của đại dịch Covid-19 và áp lực của lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, nhưng với truyền thống đoàn kết và sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ “vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Lần đầu tiên, Bà Rịa - Vũng Tàu thu ngân sách chạm mốc 112.074 tỷ đồng, tăng 27,8% so với năm 2021, là một trong ba tỉnh, thành có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt mức tăng trưởng cao nhất giai đoạn 10 năm gần đây, đạt 390.293 tỷ đồng. GRDP bình quân/người/năm đạt 7.497 USD, nằm trong tốp đầu cả nước. Phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối được tập trung triển khai, hoạt động du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ (dịp Tết Quí Mão tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước). 

Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả, thiết thực. Các chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc, tôn giáo, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới được quan tâm chỉ đạo sát sao. Hoàn thành chỉ tiêu xóa hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, về đích sớm 03 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đề ra; số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh chỉ còn 1,51% so với tổng số hộ dân… Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. 

Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Hoạt động thông tin, truyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả; kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh. Chất lượng công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng cao, hướng mạnh về cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân.

Kính thưa các đồng chí!

Để đạt được thành quả như hôm nay, chúng ta mãi mãi ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của chúng ta và những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do, vì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. 

Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công, cùng toàn thể nhân dân và chiến sĩ tỉnh BR-VT đã anh dũng chiến đấu hy sinh, lao động sáng tạo, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách nghiệp vẽ vang và phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!

Năm nay chúng ta kỷ niệm Ngày thành lập Đảng vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và cũng là năm tổ chức khởi công một số công trình hạ tầng giao thông kết nối liên vùng của tỉnh như: Đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An,… cùng với hàng loạt các chương trình, đề án phát triển kinh tế, an sinh xã hội cho người dân được triển khai thực hiện, sẽ thu hút các nguồn lực, mở ra không gian phát triển rộng lớn và dài hạn cho tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về “phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Đảng bộ, dân và quân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục gìn giữ phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, phải nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn, hành động quyết liệt, dứt khoát, nhanh chóng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã đề ra, trọng tâm triển khai một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ những chủ trương, đường lối của Đảng và chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đổi mới phương thức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tham mưu cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm phải có hiệu quả”.

Thứ hai, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023; tập trung triển khai dự án Đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1), cầu Phước An, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (đường 994), các dự án giao thông kết nối… nhằm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư và tạo không gian mới, động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai “Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; tăng cường thu hút đầu tư xã hội và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển hoàn thiện hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông; triệt để xử lý các dự án “treo”, dự án chậm tiến độ. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch; tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường. 

Thứ ba, tiếp tục phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; triển khai đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội và các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; không ngừng chăm lo, nâng tầm trí tuệ, sức vóc, đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thứ tư, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thứ năm, tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kính thưa các đồng chí!

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 là quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và sự mong đợi của Nhân dân. Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện mở đầu cho chuỗi các sự kiện quan trọng trong năm 2023; với niềm phấn khởi, tự hào về truyền thống anh hùng quê hương Đất Đỏ Miền Đông.

Toàn Đảng bộ, dân và quân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thể hiện sự quyết tâm  đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, thi đua xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển quốc gia, là trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế, là khu vực phát triển mạnh về cảng biển, tạo nền tảng vững chắc đưa Bà Rịa - Vũng Tàu vững tin trên con đường phát triển và đem lại phồn vinh – hạnh phúc cho Nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn!
 


Đánh giá: