CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thứ ba, 5/3/2024

Toàn văn phát biểu của đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại lễ Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02/02/2024

Thứ Sáu, 02/02/2024 - 18:08
Đọc bài viết In bài E-mail - + - + Chia sẻ

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02/02/2024, Tỉnh ủy tổ chức Họp mặt Mừng Đảng – Mừng Xuân Giáp Thìn 2024, Ban biên tập Cổng Thông tin Đảng bộ tỉnh xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh


Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ,
Kính thưa các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân,
Thưa toàn thể quý vị đại biểu.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới, hôm nay, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu long trọng tổ chức Họp mặt mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng và 90 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (tháng 02/1934 - tháng 02/2024), nhằm mục đích ôn lại truyền thống hào hùng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng và quá trình ra đời của tổ chức cơ sở đảng đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, cùng toàn thể quý vị đại biểu về dự Họp mặt hôm nay.

Kính thưa các đồng chí!

Cách đây 94 năm, ngày 03/02/1930 tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX; là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Từ đây, giai cấp công nhân Việt Nam thông qua Đảng tiên phong của mình, đã bước lên vũ đài chính trị, thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang: Lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. 

Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, với sự kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán khẳng định: Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng, là khát vọng của dân tộc và Nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam vì độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo quần chúng nhân dân kiên cường vượt qua những chặng đường đấu tranh với muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, để thực hiện sứ mệnh lịch sử chưa hề có tiền lệ: Tiến hành đồng thời cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lập nên những chiến công oanh liệt, những thắng lợi vẻ vang và đạt được những thành tựu phát triển to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “long trời lở đất”, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Với những thắng lợi đã đạt được, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ, đã trở thành người chủ đất nước, làm chủ xã hội. 49 năm sau ngày giải phóng, thống nhất đất nước, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Việc lựa chọn đường lối đổi mới từ Đại hội lần thứ VI, thể hiện tư duy và tầm nhìn mới của Đảng trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, đã đưa nước ta cơ bản thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. Từ Đại hội VI đến nay, mỗi kỳ Đại hội có những nhiệm vụ khác nhau, nhưng với mục tiêu “đổi mới toàn diện đất nước”, đã đem lại những thành tựu vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo được sự ổn định vững chắc về chính trị, giành được vị thế hết sức quan trọng trên trường quốc tế, tạo thế và lực mới cho sự phát triển. 

Những thắng lợi có được trong 94 năm qua kể từ ngày thành lập Đảng, là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và sức mạnh to lớn của Nhân dân ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần phát biểu “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có thể tự hào khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Để giữ vững được cơ đồ, vị thế đó, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và là mục tiêu cao cả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Kính thưa các đồng chí!

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ, dân và quân Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước kiên cường trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần cùng “miền Đông gian lao mà anh dũng” làm nên những chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngược dòng lịch sử, từ năm 1930, các tổ chức quần chúng dưới ảnh hưởng của Đảng cộng sản bắt đầu hình thành, gắn với các hoạt động truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin và xây dựng Đảng cộng sản. Đồng chí Dương Bạch Mai là một trong số người cộng sản đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham gia phong trào công nhân và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1931, ông trở về Sài Gòn thực hiện truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin. Một trong số những người đầu tiên gây dựng tổ chức cách mạng ở Bà Rịa là đồng chí Hồ Tri Tân, là liên lạc viên của Tỉnh ủy Quảng Trị. Trong đợt khủng bố trắng vào tháng 5/1931, nhiều cơ sở Đảng ở các khu công nghiệp, thành phố lớn trên cả nước bị địch tàn sát. Một số cán bộ, đảng viên ở Bắc bộ, Trung bộ bị giặc truy nã, phải vào Nam ẩn náu hoạt động, trong đó có đồng chí Hồ Tri Tân.

Năm 1932, đồng chí Hồ Tri Tân cùng đồng chí Trần Văn Ý - một thợ mộc ở Long Hương và đồng chí Nguyễn Văn Lăng - làm nghề vận tải xe bò ở Lò Vôi (Phước Tỉnh) đã tổ chức lễ kết nghĩa tại chùa Châu Viên, thề cùng nhau “hoạn nạn tương cứu, sinh tử bất ly”. Từ mối quan hệ khăng khít này, đã có thêm nhiều nhóm nòng cốt được hình thành, sau đó mở rộng thành Hội Châu Viên kết nghĩa, một hình thức phường hội công khai nhằm che mắt chính quyền thực dân để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cách mạng.

Đêm 13/7/1933, Hội đã treo 6 lá cờ đỏ búa liềm tại xã Long Hương (thị xã Bà Rịa); thị trấn Long Điền Nhà kiểm lâm Đất Đỏ, Nhà hội làng Long Nhung, Nhà hội làng Long Mỹ (Đất Đỏ) và đỉnh núi Hòn Ngang thuộc ấp Lò Vôi (Phước Tỉnh). Gần một ngàn truyền đơn ký tên Việt Nam Cộng sản Đảng đã được rải từ thị xã Bà Rịa đến Long Điền, Đất Đỏ với nội dung: Bỏ thuế thân, giảm thuế điền thổ trạch, chống tham quan ô lại, công nông binh liên hiệp lại...

Với những hoạt động cách mạng ngày càng phong phú đặt ra yêu cầu cần thiết phải có cơ sở đảng để lãnh đạo giành chính quyền về tay Nhân dân. Tháng 02/1934, được sự đồng ý của Xứ ủy Nam Kỳ, Chi bộ Cộng sản đầu tiên đã được thành lập tại nhà ông Trần Bá Thiên, xã Phước Hải (Đất Đỏ). Chi bộ có 3 đảng viên: Trần Văn Cừ, Nguyễn Văn Long, Hồ Tri Tân. Đồng chí Trần Văn Cừ là Bí thư. Sau đó, nhiều quần chúng yêu nước ở vùng Long Điền, Đất Đỏ, Ngãi Giao đã được giác ngộ và kết nạp vào Đảng. 

Với sự ra đời của tổ chức cơ sở đảng ở Bà Rịa - Vũng Tàu, tuy chưa có một tiếng vang lớn trong phong trào chống chủ nghĩa thực dân, chưa có quy mô mạnh mẽ, nhưng không khí cách mạng sôi nổi ở Sài Gòn, Biên Hòa, Bà Rịa đã thực sự làm thức tỉnh ý thức dân tộc của các tầng lớp nhân dân, công nhân trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.

Giữa năm 1937, Ban cán sự lâm thời Bà Rịa được thành lập do đồng chí Trương Văn Bang làm Bí thư chỉ đạo phong trào đấu tranh dân sinh dân chủ. Giữa năm 1940, các cơ sở binh vận của Xứ ủy đẩy mạnh hoạt động trong binh lính người Việt tại Vũng Tàu và Bà Rịa, chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Vũng Tàu khi đó là một trong những trọng điểm của Tiểu ban binh vận Vùng 2 của Xứ ủy. Sau khởi nghĩa Nam Kỳ (tháng 11/1940), thực dân Pháp tiến hành cuộc khủng bố trắng, khiến hầu hết các cơ sở đảng của ta bị tê liệt. Từ giữa năm 1943, phong trào cách mạng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từng bước được khôi phục.

Ngày 09/02/1946, Pháp trở lại tái chiếm Bà Rịa và Vũng Tàu. Nhiều tấm gương chiến đấu và hy sinh vô cùng anh dũng đã cổ vũ cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo sự chỉ đạo của Xứ ủy, Tỉnh ủy Bà Rịa được thành lập tháng 4/1947. Hội nghị đại biểu lần thứ hai diễn ra vào tháng 12/1949 tại Bưng Riềng đã chủ trương tiếp tục xây dựng căn cứ địa toàn diện, phát triển lực lượng vũ trang ba thứ quân, phát triển chiến tranh du kích, phát triển cơ sở trong vùng tạm chiếm và khu tập trung.

Tỉnh ủy Bà Rịa được thành lập lại vào tháng 10/1954, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, giành chính quyền về tay Nhân dân. Cùng với quần chúng, bộ đội tỉnh đồng loạt tiến công bót hiến binh, đồn bảo an Bình Ba, mở màn cho phong trào Đồng Khởi nổi dậy trong toàn tỉnh. Sau chiến thắng Bình Ba, phong trào nổi dậy diệt ác phá kìm phát triển mạnh, mở rộng vùng giải phóng và mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân.

Cuối năm 1963, tỉnh Bà Rịa và Biên Hòa được tách ra, nắm thời cơ trong lúc các tướng lĩnh ngụy làm đảo chính, giết chết Diệm - Nhu (ngày 01/11/1963), Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện phát động quần chúng, kết hợp chặt chẽ ba mũi giáp công, phá rã, phá lỏng trên 80% ấp chiến lược, góp phần to lớn vào việc chuẩn bị chiến trường, phối hợp với lực lượng chủ lực giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch Bình Giã (1964-1965).

Ngày 30/5/1979, Quốc hội khóa VI, Kỳ họp thứ 5 đã ra Nghị quyết thành lập Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, gồm thị xã Vũng Tàu, xã đảo Long Sơn thuộc tỉnh Đồng Nai và huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Hậu Giang với những nhiệm vụ quan trọng về du lịch, dịch vụ dầu khí, hải sản và an ninh quốc phòng. Đảng bộ Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo được thành lập theo Quyết định số 41, ngày 21/6/1979 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất các Đảng bộ: Đảng bộ thị xã Vũng Tàu, Đảng bộ huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Hậu Giang và Chi bộ xã Long Sơn thuộc Đồng Nai với 620 đảng viên.

Sau đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII, ngày 12/8/1991, trên cơ sở Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo và ba huyện Châu Thành, Long Đất, Xuyên Mộc của tỉnh Đồng Nai. Ngay sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 64/QĐ-TW, ngày 25/9/1991 thành lập Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ năm 1991 đến nay, Đảng bộ tỉnh đã tiến hành 07 kỳ Đại hội với những quyết sách quan trọng trong việc lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 575 tổ chức cơ sở đảng, với 47.189 đảng viên. Kế thừa kinh nghiệm và những thành tựu của giai đoạn mới giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, với hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhiều nguồn lực, tiềm năng đã được khơi dậy và phát huy. Kinh tế của tỉnh từng bước phát triển, đạt tốc độ tăng trưởng cao. Đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng lên, các chương trình xã hội, nhất là văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, bảo hiểm xã hội, từ thiện, nhân đạo... được quan tâm thực hiện và thu được nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh. 

Kính thưa các đồng chí!

Năm 2023, mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền, dân và quân Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 đề ra của Đảng bộ tỉnh. 

Kinh tế tiếp tục đà phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt 5,75%, GRDP bình quân đầu người đạt 8.078 USD/người/năm; hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng tiếp tục được tập trung đầu tư hoàn thiện, đồng bộ và hiện đại. Năm 2023 là năm đầu tiên sau rất nhiều năm tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công (kể cả vốn Trung ương và địa phương) đạt sắp sỉ 100% kế hoạch năm. Thu hút đầu tư được quan tâm, với tổng vốn đăng ký quy đổi khoảng 2,524 tỷ USD đạt 192% so với năm 2022. Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg, ngày 16/12/2023, để Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các định hướng chiến lược phát triển từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Kính thưa quý vị đại biểu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm lấy con người là trung tâm của sự phát triển. Tỉnh ủy ban hành chủ trương nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân, với mục tiêu đến năm 2045, chất lượng cuộc sống người dân ngang bằng với các nước phát triển. Dành nguồn lực để thực hiện các chính sách đột phá về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo, phát triển nhà ở xã hội, gắn với triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục thực hiện miễn học phí cho học sinh các cấp năm học 2023-2024 với số tiền từ năm 2020 đến nay đã hỗ trợ gần 700 tỷ đồng, là một trong 04 tỉnh thành trong cả nước thực hiện chính sách này. Từ năm 2022 toàn tỉnh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia, đời sống và hạnh phúc của Nhân dân được nâng cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Năm 2023 đạt 33/33 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác cán bộ được chú trọng; phát triển tổ chức đảng, đảng viên được đẩy mạnh; kiểm tra, giám sát được tăng cường với phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “Tiếp cận nhanh, kết thúc sớm, kết luận rõ ràng”; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai nghiêm túc theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; công tác dân vận có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, tích cực, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh chúng ta được củng cố vững chắc.

Kính thưa các đồng chí, để đạt được thành quả như hôm nay, chúng ta không thể quên những cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã ngã xuống trên mảnh đất này. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi xin gửi lòng tri ân sâu sắc đến Quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động, các đồng chí lão thành cách mạng, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Xin kính chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho thế hệ con cháu hôm nay và mai sau trên con đường xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. 

Kính thưa các đồng chí!

Năm 2024, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bứt phá thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trước bối cảnh khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; thực hiện nghiêm quy chế và chương trình làm việc; chủ động, linh hoạt, sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Khó khăn thách thức càng nhiều, đòi hỏi chúng ta càng quyết tâm hơn nữa, khẩn trương cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 07/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thống nhất nhận thức, quyết tâm hành động ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm; thường xuyên rà soát, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện để kịp thời có giải pháp, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất. Từng cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, sâu sát, lãnh đạo toàn diện, trực tiếp về mọi mặt, hỗ trợ, phát huy tốt hơn nữa tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan nhà nước, vừa tránh bao biện, làm thay nhưng không buông lỏng sự lãnh đạo, bảo đảm hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của Nhân dân. 

Trong niềm vui hân hoan chào mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, với niềm tự hào 94 năm thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp; Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Nhân dịp đầu Xuân mới, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin gủi đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, quý vị đại biểu lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn!
 


Đánh giá: