CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thứ ba, 18/6/2024

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ Sáu, 31/05/2024 - 09:01
Đọc bài viết In bài E-mail - + - + Chia sẻ

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch là một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhưng cũng rất cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện tốt được nhiệm vụ quan trọng này, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời cần phải thực hiện một cách đồng thời, thống nhất trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, có thể kể đến một số nhiệm vụ quan trọng như sau: 

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phòng chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là nhiệm vụ cơ bản quan trọng, là tiền đề để các chỉ thị, nghị quyết trở thành hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Ngoài việc không ngừng đổi mới, đa dạng các hình thức tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, cần thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp cận, nghiên cứu những nội dung cơ bản, những vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, những chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin, kịp thời định hướng về tình hình âm mưu của các thế lực thù địch, những vấn đề, vụ việc phát sinh trong Nhân dân là một trong những nội dung cần quan tâm, giai đoạn hiện nay. Thực hiện tốt nhiệm vụ này, một mặt cập nhật được kiến thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình thời sự thế giới, khu vực và trong nước; tình hình dư luận xã hội; âm mưu và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch… mặt khác giúp cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị địa phương có thêm thông tin phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Nội dung trọng tâm trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải kể đến là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này trước hết phải triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu xây dựng áp dụng các mô hình hay cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện; chú trọng xây dựng, kiện toàn phát triển lực lượng rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở; coi trọng việc ký kết quy chế phối hợp giữa các lực lượng bên trong và bên ngoài tỉnh; xây dựng các quy trình về tuyên truyền, định hướng thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… áp dụng thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là một nội dung trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng, làm tốt công tác này sẽ giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp đánh giá đúng bản chất, tình hình làm cơ sở để đề ra những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương. Muốn thực hiện tốt được nhiệm vụ này các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở theo hướng ngày càng đi vào thực chất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của từng cá nhân trong lực lượng, nhằm thực hiện tốt việc phân tích, đánh giá, dự báo tình hình trước vấn đề quan trọng, nhạy cảm được nhiều người quan tâm. Quan tâm tổ chức khảo sát, điều tra dư luận trước các vấn đề quan trọng, nhằm tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân trước khi đề ra những quyết sách quan trọng, từ đó tạo được sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. 

Một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là hoạt động của báo chí truyền thông. Phải làm sao để phát huy được tối đa vai trò của báo chí truyền thông trong công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để làm tốt được nhiệm vụ quan trọng này, thứ nhất, cần nâng cao chất lượng công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, xem đây là nhiệm vụ then chốt. Bên cạnh việc phải thường xuyên tổ chức kiện toàn đội ngũ người phát ngôn trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, cần mạnh dạng bổ sung, thay thế những người phát ngôn không đáp ứng tốt yêu cầu, từng bước xây dựng đội ngũ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh theo hướng am hiểu về pháp luật, thuần thục chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tiếp xúc với báo chí. Thứ hai, cần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí, truyền thông. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp trong thông tin tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông với các cơ quan, lĩnh vực chuyên ngành, trong đó quy định rõ nội dung, lộ trình, định hướng thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin báo chí của tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp, kết nối với các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh. Thứ ba, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương, đáp ứng yêu cầu dẫn dắt, định hướng thông tin đối với các vấn đề liên quan đến tỉnh. Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, báo chí địa phương được xác định là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh. Cho nên báo chí địa phương không những cần phải thông tin chính xác, chuẩn mực mà cần phải nắm bắt nhu cầu thông tin của người dân, kịp thời thông tin giải đáp, cảnh báo, định hướng đối với các vấn đề, vụ việc nảy sinh trên địa bàn tỉnh được dư luận quan tâm. Thứ tư, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác định hướng thông tin, tuyên truyền trên báo chí, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác báo chí truyền thông. Muốn báo chí truyền thông thông tin chính xác thì cần phải có định hướng tuyên truyền phù hợp. Do đó, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí của tỉnh cần tổ chức điều tra nắm bắt dư luận xã hội trước khi ban hành thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh để chủ động dự báo tình hình, kịp thời đưa ra những định hướng phù hợp cho báo chí tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quần chúng nhân dân...

Hiện nay, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng các vấn đề "tự do tư tưởng”, "dân chủ”, "nhân quyền”, "dân tộc”, "tôn giáo”...; những hạn chế, khuyết điểm, tha hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên để xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm mất lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Muốn làm thất bại âm mưu nguy hiểm đó trước hết cần tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Mà muốn có sự thống nhất trước hết cần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bùi Vũ Quang Tấn
 


Đánh giá: