CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thứ ba, 18/6/2024

Triển khai thực hiện Quy định 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp

Thứ Ba, 04/06/2024 - 19:52
Đọc bài viết In bài E-mail - + - + Chia sẻ

Ngày 10/5/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 145-QĐ/TW về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, thay thế Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Quy định 145-QĐ/TW có 09 điều quy định về đối tượng, nội dung, báo cáo viên, thời gian, hình thức và phân cấp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Về đối tượng áp dụng bao gồm: (1) Cấp ủy, tổ chức đảng, các ban bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, cơ quan tham mưu của cấp ủy các cấp, cơ sơ đào tạo, bồi dưỡng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. (2) Cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp được phân thành 3 nhóm: Nhóm 1: Lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng. Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nhóm 2: Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan lý; Nhóm 3: Cán bộ thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý (trước đây, Quy định 164-QĐ/TW đối tượng bồi dưỡng được chia thành 04 nhóm).

Lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024. Ảnh Huyền Trang

 

Về định hướng nội dung bồi dưỡng: Kết quả tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về quan điểm, đường lối của Đảng và những kiến thức góp phần nâng cao năng lực tư duy, tầm nhìn, kinh nghiệm, kỹ năng về khoa học lãnh đạo, quản trị, quản lý; về xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách. Nội dung mới được ban hành trong các nghị quyết, văn bản của Đảng gắn với đường lối, chủ trương, phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở từng cấp, cơ quan, đơn vị địa phương. Tình hình thế giới, khu vực, trong nước và địa phương. Kinh nghiệm của một số quốc gia tiên tiến; kinh nghiệm xử lý vấn đề phức tạp phát sinh trong công tác lãnh đạo, quan trị, quản lý. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cụ thể hoá, định hướng nội dung phù hợp thành các chuyên đề bồi dưỡng cho đối tượng tham gia.

Về báo cáo viên: Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (đương chức và nguyên chức); nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng trình bày chuyên đề. Báo cáo viên nước ngoài có uy tín, năng lực, kinh nghiệm phù hợp với chương trình bồi dưỡng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về thời gian: Nhóm l: Thời gian cụ thể do Bộ Chính trị quyết định; Nhóm 2: ít nhất 5 ngày/nhiệm kỳ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định; Nhóm 3: ít nhất 7 ngày/nhiệm kỳ do cấp ủy tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan lý cán bộ quyết định. Hình thức, tổ chức bồi dưỡng theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Về phân cấp bồi dưỡng:

 (1) Đối với Nhóm l và Nhóm 2, Ban Tổ chức Trung ương chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng hàng năm và chủ trì hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Ban Tuyên giáo Trung ương chịu trách nhiệm định hướng về nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng và phối hợp thẩm định nội dung. Phối hợp hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện hằng năm. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng hàng năm; chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định nội dung và đề xuất báo cáo viên.

(2) Đối với Nhóm 3: Ban Tuyên giáo Trung ương chịu trách nhiệm định hướng về nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng và phối hợp thẩm định nội dung. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hàng năm. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp, hướng dẫn các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương xây dựng và thẩm định nội dung chuyên đề; giới thiệu báo cáo viên. Các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cụ thể hoá việc thực hiện chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng. Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lựa chọn nội dung, chuyên đề. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo quản lý theo thẩm quyền.

Để cụ thể hoá Quy định số 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, ngày 24/5/2024, Thường trực Tỉnh uỷ đã có Công văn số 8818-CV/TU chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 của Bộ Chính trị đến cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý; cụ thể hoá, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng và bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định.

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp Trường Chính trị tỉnh, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, thẩm định nội dung chương trình bồi dưỡng và tổ chức thực hiện bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, thời gian: ít nhất 07 ngày/nhiệm kỳ. Đồng thời, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, định kỳ và đột xuất báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Ban Thường vụ cấp uỷ cấp huyện, các ban, sở, ngành, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị -xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các cơ sở đào tạo có liên quan khác tổ chức thực hiện bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền, thời gian: ít nhất 07 ngày/nhiệm kỳ.

- Định kỳ hằng năm và theo nhiệm kỳ, các cấp uỷ, tổ chức đảng báo cáo kết quả thực hiện chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ để tổng hợp, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý là chế độ bắt buộc đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ và cấp uỷ, tổ chức đảng. Việc thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng sẽ góp phần nâng cao năng lực, tư duy, tầm nhìn, chất lượng hiệu quả công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh trong thời gian tới.

Phương Thảo
 


Đánh giá: