CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thứ ba, 5/3/2024

Hơn 9.000 cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024

Thứ Tư, 10/01/2024 - 22:08
Đọc bài viết In bài E-mail - + - + Chia sẻ

Sáng ngày 09/01/2024, tại Hội trường A – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu”. Hội nghị được diễn ra bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với 242 điểm cầu cho 9.272 cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng – Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II báo cáo những nội dung trọng tâm chuyên đề năm 2024.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng – Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II báo cáo những nội dung trọng tâm chuyên đề năm 2024.

 

Trên cơ sở xác định cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là người đem chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cho người dân hiểu và thực hiện; từ đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực. Với ý nghĩa đó, chuyên đề năm 2024 tập trung làm rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu về đạo đức cách mạng; về trí tuệ; về phong cách; về lối sống sinh hoạt cũng như những giải pháp xây dựng tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay với 03 mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản (1) Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tiên phong, gương mẫu; (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; (3) Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. 

Quang cảnh Hội nghị


Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh đã đề ra 06 giải pháp chủ yếu thực hiện (1) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; (2) Tập trung đổi mới công tác cán bộ, đặc biệt trong các khâu: đánh giá tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí cán bộ; (3) Tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; (4) Tăng cường kiểm tra, giám sát; (5) Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; (6) Có cơ chế, chính sách khen thưởng, động viên, bảo vệ cán bộ, đảng viên tiên phong trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Qua học tập chuyên đề năm 2024, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tin, ảnh: Mai Thư - Duy Long
 


Đánh giá: